Glogex - Үйлчилгээ

ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хайгуулын төслийн менежмент
Хайгуул болон уулын ажил /суваг, шурф г.м/, өрмийн ажлын төлөвлөлт, баримтжуулалт, дээжийн бичиглэл, төрөл бүрийн сорьцлолт
Хайгуулын ажлын дээжлэлт, үр дүн болон чанарын хяналт, дүгнэлт
Геотехник,гидрогеологийн судалгаа
Геофизик, геологийн мэдээлэл боловсруулах, ордын структур тодорхойлох

 

НӨӨЦИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ, ТООЦОО

Монгол улсын стандартаар нөөцийн тайлан боловсруулах
Олон улсын стандартын дагуу нөөцийн тайлан, хөндлөнгийн тайлангууд боловсруулж бэлтгэх ( NI43-101 report, JORC report )
Хайгуулын ажлын мэдээллийн сангийн менежмент
Геологийн, бүтцийн, эрдэсжилтийн 2D, 3D загварчлал
Хүдрийн биетийн 3D загварчлал, Геостатистикийн анализ
Орд болон төслийн үнэлгээ, хөндлөнгийн дүгнэлт

 

ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ –ТЭЗҮ

Тойм судалгаа, урьдчилсан болон банкны ТЭЗҮ
Эрдэс бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа
Ил ба далд уурхайн олборлох аргачлалын шинжилгээ, сонголт
Боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрийн төлөвлөлт, зураг төсөл
Төслийн хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны зардлын тооцоо
Тоног төхөөрөмжийн сонголт
Тээвэр, логистикийн шийдэл
Уурхайн дэд бүтцийн загварчлал
Уурхайн менежментийн шийдэл
Төслийн эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ
Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ

 

ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ

Баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлын сангийн байгууламж
Нуруулдан уусгах байгууламж
Уурхайн усан сан, ус хангамжийн барилга байгууламж
Үерийн хамгаалалтын байгууламж
Уурхайн усны хэрэглээг гадаргын (голын болон хур тунадасны) усаар хангах боломжийн судалгаа, зураг төсөл болон ТЭЗҮ

 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУДАЛГАА, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ болон төлөв байдлын үнэлгээ
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
Геоэкологийн судалгаа, шинжилгээ
Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө