Үйлчилгээ

 
 
 1. ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Хайгуулын төслийн менежмент
 • Хайгуул болон уулын ажил /суваг, шурф г.м/, өрмийн ажлын төлөвлөлт, баримтжуулалт, дээжийн бичиглэл, төрөл бүрийн сорьцлолт
 • Хайгуулын ажлын дээжлэлт, үр дүн болон чанарын хяналт, дүгнэлт
 • Геотехник,гидрогеологийн судалгаа                          
 • Геофизик, геологийн мэдээлэл боловсруулах, ордын структур тодорхойлох

 

 1. НӨӨЦИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ, ТООЦОО
 • Монгол улсын стандартаар нөөцийн тайлан боловсруулах
 • Олон улсын стандартын дагуу нөөцийн тайлан, хөндлөнгийн тайлангууд боловсруулж бэлтгэх ( NI43-101 report, JORC report )
 • Хайгуулын ажлын мэдээллийн сангийн менежмент
 • Геологийн, бүтцийн, эрдэсжилтийн 2D, 3D загварчлал
 • Хүдрийн биетийн 3D загварчлал, Геостатистикийн анализ
 • Орд болон төслийн үнэлгээ, хөндлөнгийн дүгнэлт

 

 1. ТЕКНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ –ТЭЗҮ
 • Тойм судалгаа, урьдчилсан болон банкны ТЭЗҮ
 • Эрдэс бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа
 • Ил ба далд уурхайн олборлох аргачлалын шинжилгээ, сонголт
 • Боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрийн төлөвлөлт, зураг төсөл
 • Төслийн хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны зардлын тооцоо
 • Тоног төхөөрөмжийн сонголт
 • Тээвэр, логистикийн шийдэл
 • Уурхайн дэд бүтцийн загварчлал
 • Уурхайн менежментийн шийдэл
 • Төслийн эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ
 • Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ

 

 1. ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ
 • Баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлын сангийн байгууламж
 •  Нуруулдан уусгах байгууламж
 •  Уурхайн усан сан, ус хангамжийн барилга байгууламж
 •  Үерийн хамгаалалтын байгууламж
 •  Уурхайн усны хэрэглээг гадаргын (голын болон хур тунадасны) усаар хангах боломжийн судалгаа, зураг төсөл болон ТЭЗҮ
 1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУДАЛГАА, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ болон төлөв байдлын үнэлгээ
 • Байгаль орчны менежементийн төлөвлөгөө
 • Геоэкологийн судалгаа, шинжилгээ
 • Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө