Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Эдийн засагч

Б.Отгончимэг

2019 онд ШУТИС, ГУУС-ийн Уул уурхайн менежмент мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2019-2021 онд “Аргай-Оч”ХХК-д Төслийн эдийн засагч, 2021 оноос “Гложекс Консалтинг”ХХК-д Төслийн эдийн засагчаар ажиллаж байна.